THE RWENZORI MOUNTAINS WERE KNOWN TO EUROPEANS BEFORE JESUS

The Rwenzori Mountains were known to Europeans long before Jesus was born. Between 386 -354